Trykk “Enter” for å komme videre

Forskjellen mellom advokater og jurister

Advokater og jurister

Det er ikke alltid lett å skille mellom arbeidsoppgavene til en advokat og en jurist dersom du ikke har utdanning innen juss. Dersom du er på utkikk etter juridisk rådgiving vil du kanskje oppdage at en jurist kan gi deg den faglige bistanden som er nødvendig. I andre saker er det derimot nødvendig med en person som kan gi deg juridisk rådgivning i forbindelse med rettslig pågang. Det kan da være nødvendig å ta kontakt med en advokat. Her skilles det mellom flere ulike advokattitler som bestemmes ut fra advokatens erfaring og utdannelse.


Utdanning og arbeidsoppgaver til jurister


Utdanningen til en jurist krever en master i rettsvitenskap eller juss ved et universitet i Norge. Etter endt mastergrad kan du velge om du vil fortsette med doktorgrad. En jurist har som hovedoppgave å gi juridiske råd og veiledning i forhold til enkeltsaker. Juristen har kompetanse i å utforme kontrakter og dokumenter med utgangspunkt i juridiske retningslinjer. I tillegg kan arbeidsoppgaver være å forhandle på vegne av sine klienter for å få best mulig resultat i forbindelse med samarbeidspartnere og motpart.

En jurist kan videreutdanne seg til advokat ved å praktisere som en advokatfullmektig hos et advokatkontor i minst to år. I tillegg må det opparbeides en erfaring fra en domstol med hovedvekt på prosedyrer. Deretter må juristen obligatorisk gjennomføre et advokatkurs for å oppnå en advokatbevilgning.


Utdanning og arbeidsoppgaver til advokater


Utdannelsen til en advokat er bygge på juristutdannelsen og krever videre at du må opparbeide deg tittelen advokat. Du kan først opparbeide de praksis som advokatfullmektig der du jobber under god veiledning fra en overordnet advokat. Advokaten innehar flere hovedoppgaver alt etter hvilket spesialområde advokaten arbeider innenfor. Først og fremst arbeider en advokat tett opp mot klienter for å gi juridiske råd i forbindelse med forhandlinger og rettslig pågang. Klientene kan være privatpersoner som trenger bistand i forbindelse med eksempelvis skilsmisser, tvister eller barnefordelingssaker.


En advokat kan også jobbe som juridisk rådgiver for bedrifter ved blant annet forhandlinger og inngåelse av kontrakter. I tillegg utformer advokater også juridiske dokumenter som eksempelvis testamenter og ektepakter. Først av alt er advokaten kjent for å representere sine klienter i rettsaker mot en motpart. Arbeidsoppgavene fordeler seg her henholdsvis som enten å jobbe som bistandsadvokat eller som forsvarsadvokat.


Erfaring i hver sine fagfelt


En jurist og advokat kan begge jobbe på samme advokatkontor i forbindelse med arbeidsoppgaver innen juss og juridiske spørsmål. Derimot vil arbeidsoppgavene til en advokat være av noe høyere betydning i henhold til grad av utdannelse. Begge yrkesgruppene vil uansett erverve seg erfaring i hver sine fagfelt.

Dersom du behøver en advokat er det viktig å ta hensyn til at hver og en advokat arbeider med sine egne fagområder. Du vil derfor raskt forstå at du må henvende deg til advokater i forhold til hvilken erfaring den enkelte advokaten har opparbeidet seg over tid. Begge yrkesgrupper kan svare på juridiske spørsmål og kan derfor kanskje bistå deg i dine enkeltsaker uavhengig av hvor de arbeider. I mange sammenhenger samarbeider jurister og advokater tett med hverandre i omfattende saker for at resultatet skal bli tilfredsstillende.


Advokatbevilling


Det stilles flere vilkår til en person med advokatutdannelse for at advokatbevilgningen skal godkjennes. Dette er først og fremst en bestått master eller embetseksamen i rettsvitenskap. Deretter må du hederlig vandel og ha oppfylt krav om minst to år med praksis ved et advokatkontor. Du må ha bestått de advokatkurs som er nødvendig og oppfylle visse prosedyrekrav.

Advokatbevilgningen kan derimot bli tilbaketrukket i henhold til domstollovens paragraf § 230 som tilsier at det foreligger forhold som gjør at dette er nødvendig. For å få godkjent advokatbevilgningen må du opparbeide deg praksis som autorisert advokatfullmektig, dommer fullmektig eller ved å arbeide med behandling av rettsaker ved påtalemyndigheten. Du kan også få godkjent advokatbevilgningen din dersom du har arbeidet som universitetslærer i faget rettsvitenskap eller har opparbeidet anen erfaring faren juridisk virksomhet. I tillegg stilles det krav om at advokaten har prosedert i et visst antall saker eller forhandlinger før advokatbevilgningen kan tildeles.

Forskjellen mellom advokat og jurist


Du oppdager gjerne ikke forskjellen på jurist og advokat før du ar behov for juridisk rådgivning. Den største forskjellen mellom disse to titlene er at en jurist ikke kan representere en klient i retten. Bortsett fra dette har jurister stort sett de samme oppgaver som en som jobber som advokat. Jurister kan bistå deg dersom du skal trenger juridisk rådgivning i forbindelse med kjøp av bolig, utarbeidelse av en ektepakt eller ved en skilsmisse. Du kan også benytte deg av en jurist dersom du skal utarbeide et testamente eller et dødsbo. En advokat er ofte medlem i Advokatforeningen som krever at advokater etterutdanner seg for at nødvendig kunnskap skal fornyes i takt med utviklingen av rettsutvikling. I tillegg har en advokat plikt til å tegne en ansvarforsikring i forbindelse med arbeidet med klienter.


Fremtidens advokater og jurister


Både advokater og jurister må tilpasse seg samfunnets stadige endringer i forbindelse med sosiale samfunnsforhold, klientgrupper og utdannelse. I forbindelse med at samfunnet endrer seg stilles det stadig nye krav til både sosiale egenskaper og utdannelse.

I tillegg blir tradisjonelle rutineoppgaver gradvis digitalisert og automatisert for å forhindre menneskelig svikt som gjerne oppstår ved manuell behandling av informasjon og tjenester. Dagens advokater og jurister må i større grad også opparbeide seg en tverrkulturell og internasjonal forståelse. Dersom du skal oppsøke en advokat eller jurist er et derfor viktig at du vurderer tjenesten på bakgrunn av at kommunikasjonen er god. Du vi da få fremlagt saken din tilstrekkelig og kan forvente at personen som du henvender deg til har forståelse innenfor det fagfeltet som saken din omfatter.


I tillegg til at personen har riktig faglig erfaring er det også viktig at du finner juridisk rådgiving i nærheten av der du bor. Tilgjengelighet er en viktig faktor å ta hensyn til når du skal vurdere hvilken person som passer best til å håndtere saken din. Dette da det i mange saker er nødvendig med mye møtevirksomhet for at saken skal belyses på best mulig måte