Trykk “Enter” for å komme videre

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig ordning som gjelder dersom du ikke har råd til juridisk rådgivning i forbindelse med en rettsak. Dette er en støtteordning som omfatter både fri sakførsel og fritt rettsråd. Dette er en tjeneste som skal bidra til at alle i Norge skal få tilgang til lik rettshjelp dersom dette er nødvendig. Fri sakførsel innebærer at du har rett på gratis juridisk bistand i saker som skal gå rettslig i domstolene. Fritt rettsråd innebærer derimot at du har rett til gratis juridisk rådgivning. Dette er rådgivning som gis i forbindelse med saker som ikke skal gå i domstolen. Dersom du behøver tilbud om fri rettshjelp, må du kontakte en advokat eller fylkesmannen for videre veiledning.


Juridisk rådgivning

I noen tilfeller vil privatpersoner få dekket sine utgifter i forbindelse med juridisk rådgivning. Dersom det oppstår problemer eller konflikter som krever juridisk bistand an du oppsøke en advokat for å få et uforpliktende tilbud på pris og saksgang. I den forbindelse vi du kanskje få nok veiledning til å forså hvordan du skal løse saken selv uten advokathjelp. I andre tilfeller vil advokaten anbefale at du tar saken videre ved bruk av advokat for at saken kan løses på best måte for alle parter. Du kan deretter vurdere saksgang og pris i forhold til om en slik rådgivning er den beste løsningen for deg. Saker som ofte tilfredsstiller retten til fri rettshjelp er klagesaker til NAV, familiesaker og erstatningssaker. I tillegg vil tilbudet om fri rettshjelp også omfatte oppsigelse av kontrakter i forbindelse med både arbeid og bolig.


Søknad om fri rettshjelp

Dersom du behøver fri rettshjelp anbefales det at du kontakter en advokat slik at du kan motta tilstrekkelig juridisk rådgivning. Advokaten vil gi deg ytterligere veiledning i hvordan du skal få dekket dine omkostninger. Du kan også ta direkte med fylkesmannen for å forhøre deg om hvordan søknaden skal utfylles for å få dekket utgiftene i forbindelse med juridisk rådgivning eller rettslig saksgang.
En søknad om fri rettshjelp skal sendes direkte til fylkesmannen i det fylket som du tilhører. I mange tilfeller vi også en advokat eller juridisk rådgiver bistå deg direkte uten at du behøver å søke til fylkesmannen. Dette gjelder hovedsakelig saker der kravet om formue- og inntektsgrensen er tilfredsstillende.


Krav om formue- og inntektsgrense

Dersom du tilfredsstiller kravet om formue og inntektsgrense kan du få innvilget fri rettshjelp. Dette kravet stilles for at du skal få tilgang til juridisk rådgiving og advokat selv om du har liten inntekt. I noen saker kan du få innvilget fri rettshjelp uavhengig av hvor mye du tjener. Dette er et tilbud som skal bidra til at mennesker med behov for juridisk bistand og advokat skal ha like rettigheter.
Derfor kan du uavhengig av hvilken formue og inntekt du har få benytte deg av fri rettshjelp i enkelte saker. Dette er i utgangspunktet saker som gjelder sosiale forhold, psykisk helsevern og tvangsekteskap. Du kan også få fri rettshjelp ved saker som gjelder militærnekt, voldsoffererstatning og straffeforfølgelse.


Betal din egenandel

Hvis du har undersøkt om du har rett til fri rettshjelp bør du også sjekke om du må betale en egenandel. Dette er en egenandel som utregnes i forhold til kostnaden på den juridiske bistand som du har mottatt. I saker der fri rettshjelp har blitt gitt med utgangspunkt i formue- og inntektsgrense vil du ikke behøve å betale egenandelen. Hvis du tjener mindre enn 100 000 kroner årlig behøver du heller ikke å betale en egenandel. Generelt må du betale en egenandel dersom du benytter deg av den juridiske tjenesten fritt rettsråd. Denne egenandelen blir utregnet med utgangspunkt i offentlige salærer som i dag ligger på rundt 1 060 kr. Ved bruk av fri sakførsel ligger egenandelen på rundt 25% av utgiftene.


Motpartens saksomkostninger

Regelverket som omfatter fri rettshjelp er ikke alltid like enkle å forstå. Din økonomiske situasjon har mye å si for om søknaden til fylkesmannen blir innvilget. Formue- og inntektsgrensen vil bli utregnet i forhold til hvor høy inntekt du har totalt i husholdningen. Derfor vil også din ektefelles formue og årlig inntekt bli tatt hensyn til.

I noen tilfeller vil du bli pålagt å også betale saksomkostningen til motparten. Dette er et krav som først og fremst stilles dersom du taper rettsaken. Det er derfor viktig at du kjenner til dine rettigheter når det gjelder retten til fri rettshjelp.